Contact

U kunt het Bestuur van het Ter Kuile-Fonds bereiken via terkuilefonds@gmail.com
For all your questions or enquiries, please contact the Board of the Ter Kuile Fund at: terkuilefonds@gmail.com

Het Bestuur 2022 / The Board Members 2022

PIETER: G. ter Kuile – Voorzitter / Chairman
PIETER: Pieter Zwaan – Penningmeester / Finance
HANEN: Caroline Binneveld-Timan
WELNA: Julia ter Kuile
WOOLDRIK: Karin Huijsman
WELNA en NIKO: Basil Ariëns

Stuur een e-mail naar het bestuur voor | Send an email to the board for:

  • Aanspraken op het Fonds | Claims to the Fund
  • Adreswijzigingen | Adress changes
  • Documenten (gedigitaliseerd) voor het archief | Documents (digitized) for the archive

Alle familieberichten graag doorgeven aanterkuilefonds@gmail.com. | Please pass on all family messages to email: terkuilefonds@gmail.com.

Is er een geboorte in de familie ter Kuile? Alle nieuwe gerechtigden – met vader, moeder, grootvader of grootmoeder ter Kuile – krijgen een cadeau thuis gestuurd van het Ter Kuile Fonds. Hiervoor willen wij graag een geboortebericht ontvangen via terkuilefonds@gmail.com met naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres voor het cadeau en namen en geboortedata van de ouders. Niet alleen ontvangen de leden van de meest recente generatie ter Kuile’s een cadeau, zo worden zij ook met de juiste gegevens opgenomen in de stamlijst.

Is there a birth in the ter Kuile family? All new beneficiaries – with father, mother, grandfather or grandmother ter Kuile – receive a gift sent home from the Ter Kuile Fund. For this we would like to receive a birth announcement via terkuilefonds@gmail.com with name, date of birth, place of birth, adress for the gift and names and dates of birth of the parents. Not only do the members of the most recent generation of ter Kuile’s receive a gift, they are also included in the pedigree list with the correct information.

Gerechtigden Ter Kuile Fonds
Met gerechtigden van de familie Ter Kuile bedoelen wij familieleden die de familienaam ter Kuile dragen als achternaam en echtgenoten, weduwen of weduwnaren, kinderen en kleinkinderen in de tweede graad van deze afstammelingen. Dat betekent dat als je geen ter Kuile als achternaam hebt, je gerechtigd bent als je getrouwd bent (geweest) met een ter Kuile en/of een ter Kuile als ouder of grootouder hebt. Als gerechtigde kun je aanvragen doen bij het Ter Kuile Fonds, deelnemen aan de Algemene ledenvergaderingen en het Jubileumboek Familie Ter Kuile bestellen. In de Stamlijst van de familie ter Kuile wordt bijgehouden wie gerechtigde familiedelen zijn. In november 2021 zijn er 835 gerechtigden behorende bij het de Stichting ter Kuile-fonds, waarvan 257 de naam Ter Kuile kregen bij hun geboorte.

Beneficiaries Ter Kuile Fund
By titleholders of the Ter Kuile family we mean family members who bear the ter Kuile surname as their surname and spouses, widows or widowers, children and grandchildren in the second degree of these descendants. This means that if you do not have a ter Kuile as a surname, you are entitled if you are (or have been) married to a ter Kuile and/or have a ter Kuile as a parent or grandparent. As a titleholder, you can submit applications to the Ter Kuile Fund, participate in the General Members’ Meetings and order the Ter Kuile Family Jubilee Book. The pedigree of the ter Kuile family keeps track of who is entitled to the family ter Kuile. In November 2021, there are 835 beneficiaries belonging to the ter Kuile Foundation, 257 of which were given the name Ter Kuile at birth.

Jubileumboek Familie Ter Kuile bestellen
Het Jubileumboek Familie Ter Kuile 2019 is verschenen op 24 augustus 2019, ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het Ter Kuile Fonds. Het Jubileumboek is voor gerechtigden te koop voor 35,- euro, exclusief verpakking- en verzendkosten. U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen aan terkuilefonds@gmail.com.

The Jubilee Book Family Ter Kuile 2019 appeared on August 24, 2019, on the occasion of the centenary of the Ter Kuile Fund. The Jubilee Book is for beneficiaries available for purchase for 35,- euros excluding packaging and shipping costs. You can order the book by sending an e-mail to terkuilefonds@gmail.com.

Disclaimer
Alle rechten op tekst en afbeeldingen op deze website zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ter Kuile Fonds. Ondanks alle aan de samenstelling van deze website zorg kan noch het Ter Kuile Fonds noch één van de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. |

All rights to text and images on this website are reserved. No part of this website may be reproduced, stored in an automated database, or made public in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Ter Kuile Fund. Despite all the care of the composition of this website, neither the Ter Kuile Fund nor any of the authors can be held liable for any damage resulting from any error in this publication.