Contact

U kunt het Bestuur van het Ter Kuile-Fonds bereiken via terkuilefonds@gmail.com
For all your questions or enquiries, please contact the Board of the Ter Kuile Fund at: terkuilefonds@gmail.com

Het Bestuur 2020 / The Board Members 2020

NICO: David ter Kuile – Voorzitter / Chairman
PIETER: Frits ter Kuile – Secretaris / Secretary
PIETER: Pieter Zwaan – Penningmeester / Finance
HANEN: KarienAnne de Sitter-ter Kuile
WOOLDRIK: Karin Huijsman
GERRIT: Saskia ter Kuile

Stuur een e-mail naar het bestuur voor | Send an email to the board for:

  • Aanspraken op het Fonds | Claims to the Fund
  • Adreswijzigingen | Adress changes
  • Documenten (gedigitaliseerd) voor het archief | Documents (digitized) for the archive

Alle familieberichten graag doorgeven aanterkuilefonds@gmail.com. | Please pass on all family messages to email: terkuilefonds@gmail.com.

Alle rechten op tekst en afbeeldingen op deze website zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ter Kuile Fonds. Ondanks alle aan de samenstelling van deze website zorg kan noch het Ter Kuile Fonds noch één van de auteurs aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. |

All rights to text and images on this website are reserved. No part of this website may be reproduced, stored in an automated database, or made public in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Ter Kuile Fund. Despite all the care of the composition of this website, neither the Ter Kuile Fund nor any of the authors can be held liable for any damage resulting from any error in this publication.