Stamlijst Ter Kuile | Pedigree list Ter Kuile

Het Ter Kuile fonds is verantwoordelijk voor het bijhouden van de stamlijst, een lijst van alle aan hem bekende afstammelingen van Engelbert ter Kuile en Catharina Mouritz. De stamlijst omvat alle familieden die de naam ter Kuile fragen, die van hun echtgenoten, respectievelijk hun weduwen en weduwnaren en van de afstammelingen tot in de tweede graad. Dit betekent dat kleinkinderen van een grootmoeder of grootvader ter Kuile opgenomen worden in de stamlijst. De stamlijst van de familie ter Kuile is terug te vinden in:
– Z. Plomp-Kamhuis e.a., Familie Ter Kuile. Stamlijst 2003, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 2003 (te koop in de winkel)
– Centraal Bureau voor Genealogie. Nederland’s Patriciaat, 86e jaargang. Den Haag, 2005 (te koop in de winkel)
De stamlijst wordt bijgehouden door Dithmar Huijsman in MyHeritage. Mocht u familienieuws (geboorte, overlijden, trouwen) hebben, geef dat dan door via terkuilefonds@gmail.com.

Hoe kunt u familienieuws doorgeven?
Geboorte:
– Alle namen van ons nieuwe familielid, geboortedatum, geboorteplaats; namen, geboortedata en geboorteplaatsen van beide ouders.
Overlijden:
– Alle namen van de overledene, geboortedatum, geboorteplaats, datum overlijden, plaats overlijden en namen en geboortedata van beide ouders.
Huwelijk:
– Alle namen van het bruidspaar, geboortedata, geboorteplaatsen, namen en geboortedata van de ouders van beiden, trouwdatum en plaats van trouwen.
Graag deze gegevens in een e-mail naar terkuilefonds@gmail.com sturen onder vermelding Familienieuws en vermelding tak

The Ter Kuile fund is responsible for keeping the pedigree, a list of all known descendants of Engelbert ter Kuile and Catharina Mouritz. The pedigree list includes all family members who use the name ter Kuile, those of their spouses, their widows and widowers, and of the descendants up to the second degree. This means that grandchildren of a grandmother or grandfather ter Kuile are included in the pedigree list.
The pedigree of the ter Kuile family can be found in:
– Z. Plomp-Kamhuis et al., Familie Ter Kuile. Stamlijst 2003, Central Bureau for Genealogy, The Hague, 2003 (for sale in the shop)
– Central Bureau for Genealogy, Nederland’s Patriciaat, 86th year. The Hague, 2005 (for sale in the store)
The pedigree is kept by Dithmar Huijsman in MyHeritage. If you have family news (birth, death, marriage) please let us know via terkuilefonds@gmail.com.

How can you pass on family news?
Birth:
– All names of our new family member, date of birth, place of birth; names, dates of birth and places of birth of both parents.
Passing away:
– All names of the deceased, date of birth, place of birth, date of death, place of death and names and dates of birth of both parents.
Wedding:
– All names of the married couple, dates of birth, places of birth, names and dates of birth of the parents of both, date of marriage and place of marriage.
Please send this information in an e-mail to terkuilefonds@gmail.com stating Family news and mention branch.